Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příloha č. 3 Poučení o oou

23. 8. 2018

Příloha č. 3

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní knihovna Brloh (dále jen „knihovna“).

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

  • Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
  • Nepovinné kontaktní údaje: kontaktní adresa, email, telefon
  • Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínky
  • Účetní údaje: údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě a čase a dalších náležitostech
  • Další údaje: údaj o ZTP apod.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je – li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb registrovaným uživatelům, informování registrovaných uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s registrovaným uživatelem. Registrovaný uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva registrovaných uživatelů jako subjektů osobních údajů

Registrovaný uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti registrovaných uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejich služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi v rámci automatizovaného knihovního systému, konkr. Clavius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s registrovaným uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s obecním nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Veronika Mikešová, knihovnice, 380 745 065, knihovna@obecbrloh.cz