Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpůjční řád Obecní knihovny v Brloze

 

1.      Knihy, časopisy a ostatní dokumenty se půjčují zapsaným čtenářům. Čtenářem se může stát každý občan, který má stálé bydliště nebo zaměstnání v obvodu knihovny. Občané, kteří zde pobývají pouze na určitou přechodnou dobu, mohou se přihlásit za čtenáře, složí-li předem zálohu 20,- Kč. Požaduje-li čtenář větší počet knih, nebo knihu vyšší hodnoty, může mu být záloha zvýšena podle uvážení knihovníka. Odhlásí-li se čtenář z knihovny, bude mu záloha vrácena.

2.      Čtenář podává písemnou přihlášku, na níž podpisem stvrzuje, že je obeznámen s výpůjčním řádem a že se zavazuje tento řád dodržovat. Při zápisu předkládá svůj občanský průkaz. Dětem podepisuje přihlášku jeden z rodičů.

3.      Výpůjční doba u knih je 4 týdny, u ostatních dokumentů a časopisů 2 týdny. Po uplynutí této doby může knihovna výpůjčku prodloužit, nežádá-li o knihu jiný čtenář. Ve výjimečných případech lze knihy ke studiu ponechat čtenáři na delší dobu podle dohody, čtenář si však musí výpůjčky knih pravidelně prodlužovat.

4.      Neodevzdá-li čtenář knihy ve stanovené době, zaplatí za první upomínku poplatek 10,-Kč, za druhou 20,- Kč, za třetí 30,- Kč a za čtvrtou, která bude písemná, zaplatí 40,- Kč + poštovné (dle tarifu). Nevrátí-li čtenář knihy ani po zaslané upomínce, budou knihy vymáhány prostřednictvím obecního úřadu.

5.      Ztrátu nebo poškození knihy je povinen hradit ten čtenář, na jehož čtenářský průkaz byla kniha vypůjčena. Výši náhrady za menší poškození určí knihovník. Ztracenou nebo zničenou knihu nahradí čtenář částkou ve výši pořizovací ceny knihy. Nemůže-li knihovna ztracenou či poškozenou knihu postrádat, je čtenář povinen nahradit škodu uvedením v původní stav. Znamená to, že čtenář je povinen do doby stanovené knihovnou obstarat jiný zachovalý výtisk téže knihy, téhož vydání nebo pořídit na vlastní náklad fotokopii. Stejná ustanovení platí i pro časopisy a ostatní dokumenty. Je proto v zájmu čtenáře, aby si knihy při půjčování řádně prohlédl a zjištěná poškození ihned hlásil, jinak ručí za všechna poškození. Při všech způsobech náhrady za ztracenou knihu hradí čtenář i náklady na knihovnické zpracování ve výši 40,- Kč za knihu a 20,- Kč za časopis nebo jiný dokument.

6.      Změnu adresy je čtenář povinen ihned ohlásit knihovně. Čtenář nesmí knihy z knihovny půjčovat dále svým známým. Čtenář má právo používat všech seznamů a pomůcek, které jsou čtenářům určeny. Dále má právo o zamluvení půjčené knihy, požádat o zprostředkování výpůjčky odborné literatury pomocí meziknihovní výpůjční služby podle podmínek celostátně pro tuto službu platných. Knihy zařazené v příruční knihovně se půjčují pouze prezenčně.

7.      Čtenářem přestává být: kdo úmyslně poškodí knihy nebo způsobí knihovně svým jednáním škodu, kterou dobrovolně nenahradí. Z řad čtenářů může být natrvalo nebo načas vyloučen ten, kdo soustavně porušuje výpůjční řád. O vyloučení rozhoduje knihovník.

8.      Čtenář je povinen sledovat všechna oznámení týkající se provozu knihovny a jeho změn.

9.      Výpůjční doba: PONDĚLÍ:   7.30 - 11.30           12.30 -17.00 hod.

                                     ÚTERÝ :      7.30 - 11.30 hod.

                                     STŘEDA:                                  12.30 -17.00 hod.

 

                                 

 

V Brloze 1. 10. 2007