Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihovní řád Obecní knihovny Brloh

I. Základní ustanovení

Čl. 1 – Poslání a činnost knihovny

1. Obecní knihovna Brloh (dále jen „knihovna“) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon (dále jen „knihovní zákon“) a je zřízena za účelem poskytování rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen „služby“) vymezené v § 2, 14, 14 knihovního zákona.

2. Posláním knihovny je veškerou svou činností, systematickým budováním univerzálního knihovního fondu a jeho aktivním využíváním a další knihovnickou a informační činností přispívat k rozvoji kultury, vzdělání, vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů.

3. Knihovnu zřizuje Obec Brloh a knihovna spravuje majetek obce, proto je povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

 

Čl. 2 – Vymezení základních pojmů

1. Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc.

2. Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům.

3. Registrovaný uživatel knihovny (dále jen „registrovaný uživatel“) je uživatel, který vstoupil s knihovnou do smluvního vztahu, v jehož rámci mu knihovna umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání a zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále. Evidenci výpůjček a registrovaných uživatelů vede knihovna prostřednictvím automatizovaného knihovního systému Clavius.

4. Neregistrovaným uživatelem knihovny (dále jen „uživatel“) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data, nebo jakékoliv jiné služby poskytované knihovnou, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetu, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.

5. Každá výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční, nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka, u které dá knihovna výslovné svolení, aby knihovní jednotku registrovaný uživatel užíval i mimo prostory knihovny. Pro dočasné poskytnutí práva užití autorského díla, které knihovna poskytne registrovanému uživateli, se ustanovení o výpůjčce použijí přiměřeně.

6. Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí registrovaný uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví knihovna při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, použijí se lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.

7. Čtenářským kontem je záznam o vzájemných právech a povinnostech knihovny a registrovaného uživatele vedený prostředky výpočetní techniky.

 

Čl. 3 – Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje služby na pracovišti Brloh, č. p. 23, 382 06 Brloh

2. Knihovna poskytuje registrovaným uživatelům základní výpůjční a bibliograficko- informační služby bezplatně. Kromě těchto standardních služeb zdarma poskytuje i některé služby placené. Ceny za tyto služby jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto knihovního řádu. Některé služby knihovny může využívat i neregistrovaný uživatel, například prezenční výpůjčky knihovních jednotek, přístup k internetu či účast na kulturních a vzdělávacích akcích.

Knihovna poskytuje zejména tyto služby:

 •  absenční půjčování knih, časopisů a ostatních dokumentů
 • prezenční půjčování deskových her
 • on – line katalog knih
 • rezervační služba
 • meziknihovní výpůjční služba
 • donášková služba knihovních jednotek nemohoucím registrovaným uživatelům (na požádání)
 • bibliograficko-informační služba
 • knihovnicko-informační výchova pro MŠ a ZŠ
 • kulturní a vzdělávací akce
 • informuje o aktivitách knihovny na webových stránkách a v obecním Zpravodaji
 • umožňuje přístup k internetu
 • umožňuje využití PC
 • shromažďuje statistické údaje

 

3. Knihovna může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud ji v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou knihovna nemohla překonat nebo odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb knihovny nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

4. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené v příloze č. 1.

 

Čl. 4 – Přístupnost knihovny

1. Uživatelé mají přístup do prostoru knihovny.

2. Do dalších prostor zázemí uživatelé přístup nemají.

 

Čl. 5 – Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni se řídit knihovním řádem a pokyny pracovníka knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná k udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím však není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3. V meziknihovním výpůjčním styku odpovídá za plnění povinností registrovaných uživatelů knihovna, která o výpůjčku požádala.

4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné provádět písemně nebo ústně pracovníkovi knihovny či zřizovateli knihovny.

 

Čl. 6 – Registrace uživatele

1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát:

a) občan ČR bez věkového omezení

b) veřejná instituce

c) příslušník jiného státu, který má však povolení k dlouhodobému pobytu v ČR

2. Registrovaným uživatelem se stává občan nebo instituce zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu. Děti do 15 let se stanou registrovanými uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce na přihlášce registrovaného uživatele.

3. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a datum narození.

4. Podpisem přihlášky se registrovaný uživatel zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.

5. Osobní údaje registrovaných uživatelů knihovna zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném šíření těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č. 3.

 

Čl. 7 – Čtenářské průkazy

1. Čtenářský průkaz je vystaven:

a) občanu ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu

b) instituci po vyplnění přihlášky, podpisem ředitele a po předložení občanského průkazu řádného pracovníka instituce, který je pověřen stykem s knihovnou

c) občanům EU po vyplnění přihlášky a předložení průkazu totožnosti, kterým může být i platný cestovní pas

d) občanům tzv. třetích států po vyplnění přihlášky, předložení platného cestovního dokladu a povolení k pobytu v ČR.

2. Čtenářský průkaz je doklad registrovaného uživatele pro styk s knihovnou. Je platný 12 měsíců a jeho platnost je třeba obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný a registrovaný uživatel ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je registrovaný uživatel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit knihovně. Při ztrátě průkazu platí registrovaný uživatel stanovený manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu.

3. Registrovaný uživatel je povinen nahlásit knihovně bez zbytečného odkladu změnu jména a bydliště.

 

Čl. 8 – Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel musí ovládat základy práce s PC a internetem.

2. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. Uživateli je zakázáno instalovat jakékoli další programové vybavení či zasahovat do hardwarového či softwarového vybavení.

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

4. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohli mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat – viz zákon č. 121/200 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen „autorský zákon“) včetně souvisejících předpisů.

7. Uživatel je povinen dbát pokynů pracovníka knihovny.

8. Užívání internetu je zdarma. Přístup k internetu knihovna umožňuje zdarma i neregistrovaným uživatelům. Každý uživatel má právo s internetem pracovat neomezeně, pokud však nastanou kapacitní důvody, pak je to 120 minut.

9. Uživatel má možnosti si předem rezervovat dobu užívání internetu. Doba prodlení je maximálně 15 min.

10. Pracovník knihovny má právo zamezit uživateli přístup k aplikacím, které jsou v rozporu s posláním knihovny (propagace fašismu, rasismu, násilí, pornografie apod.)

11. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště obsahují-li viry. Dále knihovna nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou touto činností třetím osobám.

12. V případě poškození zařízení je uživatel povinen vzniklou škodu uhradit.

13. Při používání počítače je zakázáno nevhodným chováním rušit ostatní návštěvníky knihovny.

14. V případě porušení některého z výše uvedených ustanovení knihovního řádu může být uživateli pracovníkem knihovny ukončen přístup k internetu či práci na PC.

 

II. Výpůjční řád

Čl. 9 – Půjčování knihovních jednotek z fondu knihovny

1. Registrovaným uživatelům se půjčují knihovní jednotky z knihovního fondu po předložení čtenářského průkazu, nebo po předložení občanského průkazu. Na požádání lze vystavit potvrzení o výpůjčce.

2. O zapůjčení knihovní jednotky z fondu rozhoduje knihovna. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a požadavky ochrany knihovních fondů.

3. Během jedné návštěvy si registrovaný uživatel může absenčně půjčit maximálně 10 ks knihovních jednotek. Příslušný zaměstnanec knihovny může tento počet v odůvodněných případech přiměřeně navýšit, popř. snížit.

4. Při půjčování některých knihovních jednotek absenčně může knihovna požádat registrovaného uživatele o peněžitou zálohu (kauci, jejíž výši určí pracovník knihovny). Po řádném vrácení knihovní jednotky bude tato záloha registrovanému uživateli vrácena v plné výši.

Čl. 10 – Postupy při půjčování

1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit registrovanému uživateli žádanou knihovní jednotku v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

2. Registrovaný uživatel si může knihovní jednotku vyhledat sám, nebo požádat o pomoc knihovníka. Uživateli je k dispozici on-line katalog knihovny.

3. Knihovní jednotku, která je půjčena jinému registrovanému uživateli, lze pro dalšího registrovaného uživatele rezervovat. Rezervovanou knihovní jednotku je registrovaný uživatel povinen si vyzvednout maximálně do 14 dnů po zaslání oznámení o rezervaci. V případě včasného nevyzvednutí knihovní jednotky je rezervace zrušena.

 

Čl. 11 – Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůty jsou určeny podle druhu půjčovaných knihovních jednotek. Výpůjční lhůta pro absenční výpůjčky je jeden měsíc u knih a 14 dnů u ostatních dokumentu a časopisů.

2. Knihovna může stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně požadovat bezodkladné vrácení knihovní jednotky před uplynutím výpůjční lhůty.

3. Výpůjční lhůta může být prodloužena osobní návštěvou, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím čtenářského konta. U výpůjček mimo knihovnu lze prodloužení provést dvakrát, pokud o to registrovaný požádá ještě před uplynutím lhůty a nežádá-li o tuto knihovní jednotku další registrovaný uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku stejné knihovní jednotky, ale jen po jejím předložení. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

 

Čl. 12 – Vracení půjčené knihovní jednotky

1. Registrovaný uživatel nesmí vypůjčenou knihovní jednotku půjčovat dalším osobám. Ručí za ni po celou dobu výpůjčky. Na požádání obdrží registrovaný uživatel aktuální výpis čtenářského konta.

2. Registrovaný uživatel je povinen vrátit půjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil. Při výpůjčce je povinen knihovní jednotku prohlédnout a případné závady nahlásit. Pokud tak neučiní, je povinen knihovně uhradit náklady na opravu knihovní jednotky jako při její ztrátě.

3. Jestliže knihovní jednotku registrovaný uživatel nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení, a to bez ohledu na to, bylo-li vrácení knihovní jednotky upomínáno.

4. Pokud registrovaný uživatel nevrátí knihovní jednotku na výzvu nebo upomínku knihovny, bude vrácení vymáháno prostřednictvím obecního úřadu a veškeré náklady uhradí registrovaný uživatel.

 

Čl. 13 – Ztráty a náhrady

1. Registrovaný uživatel je povinen bezodkladně nahlásit poškození nebo ztrátu knihovní jednotky a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

2. V případě ztráty, zničení nebo poškození knihovní jednotky rozhoduje o způsobu náhrady knihovník. Může požadovat náhradu škody:

a) uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku ve stejném vydání nebo

b) zaplacením pořízené kopie

c) jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat finanční náhradu. Při stanovení výše finanční náhrady se vychází z pořizovací ceny knihovní jednotky a manipulačního poplatku.

3. Výše a druh poplatku a náhrad je uveden v příloze č. 1 toho knihovního řádu.

 

Čl. 14 – Meziknihovní výpůjční služba

1. Jestliže knihovní jednotka, kterou registrovaný uživatel požaduje, není ve fondu knihovny, zprostředkuje mu knihovna na požádání výpůjčku prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR.

 

Čl. 15 – Obecná ustanovení o půjčování

1. Půjčování je ustanovení § 16 autorského zákona definováno jako zpřístupnění díla zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla k dočasné osobní potřebě. Právo na půjčování patří do výlučných majetkových práv autorských, což znamená, že k půjčování díla je nutno ve smyslu ustanovení § 12odst. 1 autorského zákona získat souhlas autorova díla, nestanoví-li zákon jinak. Jinak stanoví zákon v ustanovení § 37 autorského zákona: do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské vzdělávací zařízení, půjčuje-li originály či rozmnoženiny vydaných děl.

 

Čl. 16 – Ústní a písemné informace

1. Pracovníci knihovny poskytují uživatelům ústní i písemné informace o domácí i zahraniční literatuře ze všech vědních oborů i metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury. Uživateli je zpřístupněn on-line katalog knihovny, databáze a jiné sekundární informační prameny.

 

III. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z knihovního řádu povoluje v odůvodněných případech knihovnice po domluvě se zřizovatelem.

2. Nedílnou součástí tohoto knihovního řádu jsou přílohy č. 1, 2, 3.

3. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018 a je vydán na dobu neurčitou.

4. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 10. 2007 včetně pozdějších dodatků.

 

V Brloze dne 24. 5. 2018

 

Přílohy:

1) Poplatky a náhrady

2) Provozní doba knihovny

3) Poučení o ochraně osobních údajů